Вступ до ліцею

Правила конкурсного прийому учнів до приватного закладу «Український аграрний ліцей»

Списки зарахованих

Додаткові конкурсні приймання

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙОМУ УЧНІВ ДО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Прийом учнів до академічного відділення Приватного закладу «Український аграрний ліцей» (далі − Ліцей) здійснюється на конкурсній основі, згідно з вимогами п. 20 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, та Статуту Ліцею п. 2.4.9.

1.2. Правила конкурсного прийому учнів до  академічного відділення Ліцею розроблені згідно із ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту» та Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р.  № 389.

1.3. Академічне відділення Ліцею забезпечує профільне навчання здобувачів освіти на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти (старшої школи), і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти. Випускники академічного відділення Ліцею отримують атестат про повну загальну середню освіту державного зразка.

1.4. Конкурсний відбір здійснюється у 10 клас Ліцею.

1.5. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.6. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

2.1. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на сайті та в приміщеннях Ліцею. Основні положення умов конкурсного відбору і терміни його проведення можуть доводитись до відома населення через засоби масової інформації.

2.2. Для проведення конкурсних випробувань здобувачів освіти до академічного відділення  Ліцею створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника Ліцею. Головою приймальної комісії є керівник Ліцею  або керівник академічно відділення Ліцею.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться в квітні − серпні 2018 р. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання, яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів, вихованців) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися  впродовж  навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов,  що й основний.

2.5. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі подання особистої або он-лайн заяви (для неповнолітніх − заяви батьків або осіб, які їх замінюють).

2.6. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, власні розробки, творчі вироби, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

2.7. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, переможці III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники III етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі вступнику виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

  1. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Основна мета конкурсних випробувань − виявити мотивацію здобувача освіти до навчання та власного зростання, а також визначити рівень знань із профільних предметів.

Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10-х класів академічного відділення Ліцею складається із двох частин:

− співбесіда (може відбуватися у формі тренінгу, особистого спілкування, написання есе тощо), що проводиться з метою знайомства із конкурсантом;

− оцінювання навчальних досягнень (тестові завдання за збірниками ДПА для 9 класу) із української мови та математики (обов’язково), з історії України, біології, англійської мови (на вибір), може відбуватися з допомогою друкованих або он-лайн тестів, що проводиться з метою діагностування рівня знань учнів.

Адміністрація Ліцею самостійно визначає чисельність приймальної комісії, а також види, форми проведення конкурсних випробувань.

3.2. За результатами конкурсу приймальна комісія академічного відділення Ліцею формує рейтинг вступників. Зарахування учнів здійснюється за рейтингом відповідно до передбаченої квоти набору (відповідної кількості вільних місць).

3.3. Конкурсні завдання зберігаються у керівника Ліцею в запечатаному конверті.

3.4. Для конкурсних випробувань, що  здійснюються у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом Ліцею; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Для конкурсних випробувань, що здійснюються в он-лайн формі використовується комп’ютерна техніка.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється керівником Ліцею після виставлення балів.

3.5. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова приймальної комісії.

  1. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Результати конкурсних випробувань (оцінювання навчальних досягнень) оформляються у вигляді протоколів приймальної комісії.

4.2. Результати оцінювання навчальних досягнень оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні Ліцею та на сайті (ual.net.ua) для загального ознайомлення.

4.3. Вступники, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор Ліцею.

4.4. Вступники, які згідно з результатами випробувань пройшли конкурс, зараховуються до Ліцею наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування проводиться протягом 5-ти днів після оголошення результатів конкурсу та подачі документів.

4.5. До Ліцею при зарахуванні подаються такі документи:

− копія свідоцтва про народження,

− свідоцтво про базову загальну середню освіту;

− особову справу учня (за умов надання попереднім навчальним закладом);

− медичну картку (довідку) встановленого зразка (форма №026/о);

− фото 3х4 (2 шт.).

4.6. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до Голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом трьох днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються керівником Ліцею.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до Ліцею вступник повинен надати оригінал документа про освіту та інші відповідні документи не пізніше, ніж протягом 10 днів після  закінчення конкурсу в цьому закладі. 

4.8. Учні, які зараховані до Ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з Ліцею. На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний прийом.

.