Вступ до ліцею

Правила конкурсного прийому учнів до приватного закладу «Український аграрний ліцей»

Заява на вступ до ліцею

Списки зарахованих

Додаткові конкурсні приймання

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙОМУ УЧНІВ ДО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Прийом учнів до Приватного закладу «Український аграрний ліцей» (далі − Ліцей) здійснюється на конкурсній основі, згідно з вимогами п. 20 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, та Статуту Ліцею п. 2.9.

1.2. Правила конкурсного прийому учнів до Ліцею розроблені згідно із ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту» та Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389.

1.3. Ліцей забезпечує здобуття учнями повної загальної середньої освіти та здійснює їх допрофесійну підготовку. Випускники Ліцею отримують атестат про повну загальну середню освіту державного зразка.

1.4. Конкурсний відбір здійснюється у 10 клас Ліцею.

1.5. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.6. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

2.1. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на сайті та в приміщеннях Ліцею. Основні положення умов конкурсного відбору і терміни його проведення можуть доводитись до відома населення через засоби масової інформації.

2.2. Для проведення конкурсних випробувань у Ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора. Головою приймальної комісії є директор Ліцею або його заступник з навчально-виховної роботи.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться в травні − липні. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів, вихованців) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний.

2.5. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі подання особистої або он-лайн заяви (для неповнолітніх − заяви батьків або осіб, які їх замінюють).

2.6. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, власні розробки, творчі вироби, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення. Вагомі досягнення учнів будуть враховані під час конкурсного відбору вступників, в окремих випадках, за рішенням конкурсної комісії, вони можуть замінити конкурсне випробування. У такому разі вступнику виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

2.7. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, переможці III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники III етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі вступнику виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10-х класів Ліцею проводяться у формі комплексного письмового випробування (тестування) з трьох предметів: українська мова, математика (обов’язкові), біологія та історія України (за вибором учнів).

Адміністрація Ліцею самостійно визначає чисельність приймальної комісії, а також види, форми проведення конкурсних випробувань.

3.2. Конкурс відбувається за результатами балів вступного випробування.

3.3. Конкурсні завдання зберігаються у директора Ліцею в запечатаному конверті. Він відкриває його в день випробування у присутності її членів та вступників.

3.4. Усі конкурсні випробування здійснюються у письмовій формі. Вступникам видається папір зі штампом Ліцею; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється директором Ліцею після виставлення балів.

3.5. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова приймальної комісії.

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів приймальної комісії.

4.2. Результати випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні Ліцею та на сайті (ual.net.ua) для загального ознайомлення.

4.3. Вступники, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор Ліцею.

4.4. Вступники, які згідно з результатами випробувань пройшли конкурс, зараховуються до Ліцею наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування проводиться протягом 5-ти днів після оголошення результатів конкурсу.

4.5. До Ліцею при зарахуванні подаються такі документи:

  • копія свідоцтва про народження,
  • свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • особову справу учня;
  • медичну картку (довідку) встановленого зразка;
  • фото 3х4 (4 шт.).

4.6. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до Голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом трьох днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором Ліцею.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до Ліцею вступник повинен надати оригінал документа про освіту та інші відповідні документи не пізніше, ніж протягом 10 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

4.8. Учні, які зараховані до Ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з Ліцею. На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний прийом.

.