Вступ до ліцею

Правила конкурсного прийому учнів до приватного закладу «Український аграрний ліцей»

Списки зарахованих

Додаткові конкурсні приймання

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙОМУ УЧНІВ ДО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Засновник Приватного закладу

«Український аграрний ліцей»

____________________ А. Є. Дикун

«______»_________________2018 р.

 Правила 

КОНКУРСНОГО ПРИЙОМУ

здобувачів освіти ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ

ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Прийом до професійного відділення Приватного закладу «Український аграрний ліцей» (далі − Ліцей) здійснюється на конкурсній основі, згідно з Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 року за № 823/23355.

1.2. Професійне відділення Ліцею забезпечує реалізацію профільного навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб ліцеїстів. В рамках його діяльності відбувається формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар’єрного зростання впродовж життя. Випускники професійного відділення Ліцею отримують диплом державного зразка.

1.3. Прийом громадян до професійного відділення Ліцею здійснюється для здобуття професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем: «кваліфікований робітник» згідно Статуту.

1.4. У конкурсному відборі можуть брати участь громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах незалежно від місця проживання.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

1.6. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

2.1. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на сайті та в приміщеннях Ліцею. Основні положення умов конкурсного відбору і терміни його проведення можуть доводитись до відома населення через засоби масової інформації.

2.2. Для проведення конкурсних випробувань здобувачів освіти до професійного відділення Ліцею створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника Ліцею. Головою приймальної комісії є керівник Ліцею або керівник професійного відділення Ліцею.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться в травні − серпні 2018 р.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися впродовж навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний.

2.5. До участі в конкурсі допускаються громадяни на підставі подання особистої або он-лайн заяви.

2.6. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, власні розробки, творчі вироби, які підтверджують здібності вступників з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Основна мета конкурсних випробувань виявити мотивацію здобувача освіти до професійно-технічної освіти, власного зростання та діагностування рівня знань вступників з основних дисциплін.

Конкурсні випробування для вступників, які вступають до професійного відділення Ліцею складається із двох частин:

співбесіда (може відбуватися у формі тренінгу, особистого спілкування, написання есе тощо), що проводиться з метою знайомства із конкурсантом;

оцінювання навчальних досягнень із української мови та математики може відбуватися з допомогою друкованих або он-лайн тестів, що проводиться з метою діагностування рівня знань вступників.

Адміністрація Ліцею самостійно визначає чисельність приймальної комісії, а також види, форми проведення конкурсних випробувань.

3.2. За результатами конкурсу приймальна комісія професійного відділення Ліцею формує рейтинг вступників. Зарахування вступників здійснюється за рейтингом відповідно до передбаченої квоти набору (відповідної кількості вільних місць).

3.3. Конкурсні завдання зберігаються у керівника Ліцею в запечатаному конверті.

3.4. Для конкурсних випробувань, що здійснюються у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом Ліцею; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Для конкурсних випробувань, що здійснюються в он-лайн формі використовується комп’ютерна техніка.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється керівником Ліцею після виставлення балів.

3.5. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова приймальної комісії.

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Зарахування поза конкурсом здійснюється відповідно до рішення засновника.

4.2. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійного відділення Ліцею.

4.3. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

4.4. Зарахування до професійного відділення Ліцею здійснюється наказом директора.

4.5. До Ліцею при зарахуванні подаються такі документи:

заяву про вступ до професійного відділення Ліцею, вказуючи обрану професію (спеціальність), місце проживання:

документ про освіту ( оригінал або завірену копію);

медичну довідку (форма 086 У) з вказівкою всіх щеплень та відміткою лікаря придатний до навчання за професією (назва професії);

2 фотокартки розміром 3×4 см;

пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

4.6. Вступник має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька навчальних закладів, але для зарахування до Ліцею вступник повинен надати оригінал документа про освіту та інші відповідні документи не пізніше, ніж протягом 10 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі. 

4.7. Після конкурсного відбору зарахування до професійного відділення Ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) або випускником (для неповнолітніх його батьками) про надання освітніх послуг.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійного відділення Ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

5.2. Особам, які не зараховані до професійного відділення Ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

5.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

Керівник О. О. Ярошинська

.